Toimintasäännöt

1§.
Yhdistyksen nimi on Helsingin Kuurojen Urheiluseura Hero – Helsingfors Dövas Idrottsklubb Hero r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki Uudenmaan läänissä ja toiminta-alueena on Helsinki. Seuran kielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli, pöytäkirja- ja rekisteröintikielenä on suomi.

2§.
Seuran tarkoituksena on jäsentensä ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittämisen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksien puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksien mukaista toimintaa.

3§.
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. järjestämällä jäsenilleen urheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, liikunnan ja henkisten harrastusten alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia sekä suullisten ja kirjallisten esityksien avulla valistaa heitä seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä
 2. kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien liikuntatoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen sekä muiden edellytysten luomiseen,
 3. harjoittamalla julkaisutoimintaa,
 4. ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä,
 5. hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus, -kirjapaino ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja urheiluasusteita.

4§.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka suorittaa liittymismaksun sekä sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan seuran ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä. Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot merkitään seuran jäsenluetteloon. Jäsenmaksuvelvollisuus alkaa 16:sta iästä lähtien, sitä nuoremmilla ei ole äänioikeutta. Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran johtokunnan kokouksessa. Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuotuisen kannattajajäsenmaksunsa.

5§.
Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6§.
Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujen määräaikaisesta suorittamisesta. Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomalle henkilölle on kielletty. Erityisen ansioituneille jäsenille on johtokunta oikeutettu antamaan seuran ansiomerkin.

7§.
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan näissä säännöissä asetutut jäsenmaksut vuoden loppuun asti. Jäsen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen toimihenkilöiden oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö vuoden jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnia- ja rikoslakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti, voi seuran johtokunta erottaa seurasta määräajaksi tai pysyvästi. Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 30 päivän kuluessa rangaistuspäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, valituskirjelmä johtokunnalle.

8§.
Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrää vuosikokous. Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilivuoden loppua.

9§.
Seuran vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta seuran virallisella ilmoitustaululla ja kirjeellä tai sähköisesti jäsenille.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja äänten laskijat
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima tili- ja vuosikertomus
 6. esitetään tilitarkastajien lausunto
 7. hyväksytään tilinpäätös
 8. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 9. valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajaa seuraavaksi toimintavuodeksi
 10. valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle kolme jäsentä kahdeksi seuraavaksi toimintakaudeksi
 11. valitaan kaksi tilitarkistajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuran tilejä ja hallintoa
 12. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 13. päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa seuraavana toimintavuotena ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheiluseura hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt
 14. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 15. valitaan edustajat Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:n liittokokoukseen tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi ko. kokoukseen
 16. käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
 17. kokouksen päättäminen

10§.
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 osaa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koollekutsumisen. Kutsu ylimääräisen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin vuosikokouksessa. Asioita, joita seuran jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään 60 päivän kuluessa siitä kun jäsenet ovat edellä mainituin tavoin siitä tehneet esityksen.

11§.
Seuran johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava. Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12§.
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemista toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa äänestys suljetuin lipuin. Valtakirjalla ei saa äänestää.

13§.
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintakaudeksi valitut kuusi jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävän hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa hänen jäljellä olevaksi toimintakaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta, tai jos puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

 1. panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
 2. johtaa ja valvoo seuran toimintaa
 3. pitää jäsenluetteloa
 4. hoitaa seuran taloutta
 5. laatia ja esittää vuosikokoukselle sen vahvistettavaksi vuosi- ja tilikertomus
 6. laatia ja esittää vuosikokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 7. kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
 8. toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
 9. hyväksyä ja erottaa jäsenet
 10. päättää seuran ansiomerkin myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 11. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 12. luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta
 13. hoitaa muut esille tulevat asiat
 14. nimetä tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat valmiselemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä.

14§.
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

15§.
Seuran toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja valvoo seuraa ja sen etuja, kutsuu kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksessa. Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, jonka johtokunta tarkasta ja allekirjoittaa, kirjoittaa jäsenkirjat ja hoitaa arkistoa. Rahastonhoitaja hoitaa seuran varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpidon. Tilintarkastajien on tarkastettava seuran tilit ja kalusto ja esitettävä niistä kirjallinen lausunto johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Heidän on pidettävä silmällä, että johtokunta toimii kyllin tarmokkaasti ja he voivat milloin tahansa vaatia tilikirjat nähtäviksi.

16§.
Seuran tilivuosi on sama kuin kalenterivuosi.

17§.
Seuran tekemät päätökset tulevat voimaan heti, ellei niistä lehdessä ole toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

18§.
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa oleva yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä perusta rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimihenkilöt.

19§.
Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä päätös seuran kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa ja jos muutoksesta on kokouskutsussa ilmoitettu. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisterissä merkittäväksi.

20§.
Seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä seuran vuosikokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

21§.
Kun seura on päätetty purkaa, on samalla päätettävä jäljelle jääneiden varojen käytöstä johonkin kuurojen urheilua edistävään tarkoitukseen. Jollei sopiva tarkoitusta löydetä, on varat luovutettavat Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry:n hoidettavaksi, jonka tulee, mikäli Helsinkiin 10 vuoden kuluessa perustetaan rekisteröity kuurojen urheiluseura, luovuttaa varat sille. Mikäli uutta urheiluseura ei tässä ajassa perusteta, jäävät varat Helsingin Kuurojen Yhdistys -Helsingfors Dövas Förening ry:lle. Seuran lopettamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Nämä säännöt on tarkastettu ja hyväksytty 1.7.2013 Patentti- ja rekisterihallituksessa.